Danh sách sinh viên được duyệt hoãn thi, thi bổ sung
Danh sách sinh viên
Khoa: Dữ liệu theo:
STTThông tin sinh viên xin hoãn thi đã được duyệtThông tin thi bổ sung
Mã kỳHọ tên sinh viênLớpSố thẻ SVHoãn thi lớp HPTên lớp học phầnCột điểmLý do hoãn thiNgày được duyệt hoãnPhải thi BS trước kỳMã kỳThi theo lớpNgày nộp đơn thi BSNgày Trường duyệt cho thi BS