24/01/2018:     Thông báo đến lớp: [14.Nh89(PF)] Trí tuệ nhân tạo

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:3-4) ngày: 25/01/2018

24/01/2018:     Thông báo đến lớp: [15.Nh84] THƯD trong QLDA

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 27/01/2018,Tiết: 4-4, phòng: H202

24/01/2018:     Thông báo đến lớp: [14.Nh29] Vận hành nhà máy thuỷ điện

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:3-5) ngày: 29/01/2018

24/01/2018:     Thông báo đến lớp: [14.Nh40] Kỹ thuật đa phương tiện

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:7-8) ngày: 25/01/2018

24/01/2018:     Thông báo đến lớp: [14.Nh71] Kỹ thuật TCTC

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:7-10) ngày: 25/01/2018

24/01/2018:     Thông báo đến lớp: [16.Nh01] Vật liệu kỹ thuật

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 28/01/2018,Tiết: 1-4, phòng: F108

24/01/2018:     Thông báo đến lớp: [15.Nh14] CS dữ liệu

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:6-7) ngày: 24/01/2018

24/01/2018:     Thông báo đến lớp: [15.Nh14] CS dữ liệu

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 30/01/2018,Tiết: 7-10, phòng: E102

24/01/2018:     Thông báo đến lớp: [15.Nh02C] ĐA CS thiết kế máy, [15.Nh03C] ĐA CS thiết kế máy, [15.Nh20A] ĐA TK tr.động CK, [15.Nh20B] ĐA TK tr.động CK

ĐỔI LỊCH THÔNG ĐỒ ÁN

DO LỊCH HỌP ĐỘT XUẤT NÊN LỊCH THÔNG ĐỒ ÁN THAY ĐỔI  , PHÒNG HỌC THAY ĐỔI 

 

Thời gian 1H CHIỀU thứ năm tuần sau

Địa điểm F108

Nội dung

Phần tỷ số truyền và các bộ truyền ngoài, bộ truyền trong hộp giảm tốc

24/01/2018:     Thông báo đến lớp: [14.Nh67] Kiến trúc 2

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:8-10) ngày: 24/01/2018

24/01/2018:     Thông báo đến lớp: [14.Nh67A] ĐA Kết cấu thép, [14.Nh67B] ĐA Kết cấu thép, [14.Nh67C] ĐA Kết cấu thép

Tất cả các bạn thuộc các nhóm 67A,B,C tập trung nhận nhiệm vụ đồ án.

Thời gian: 8h thứ Năm ngày 25/1/18.

Địa điểm: F102.

Chú ý: vắng mặt không được nhận nhiệm vụ.

24/01/2018:     Thông báo đến lớp: [14.Nh67C] ĐA Kết cấu thép

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 25/01/2018,Tiết: 2-3, phòng: F102

24/01/2018:     Thông báo đến lớp: [17.Nh41] Kỹ năng mềm 1

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:4-5) ngày: 26/01/2018

24/01/2018:     Thông báo đến lớp: [15.Nh28] Truyền động điện

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:6-7) ngày: 24/01/2018

24/01/2018:     Thông báo đến lớp: [15.Nh27] Truyền động điện

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:8-10) ngày: 24/01/2018

24/01/2018:     Thông báo đến lớp: [14.Nh35] Kỹ thuật robot

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 04/02/2018,Tiết: 7-9, phòng: F101

24/01/2018:     Thông báo đến lớp: [15.Nh32] Tổng hợp hệ tuyến tính & ĐK số

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:7-10) ngày: 24/01/2018

24/01/2018:     Thông báo đến lớp: [15.Nh75] KC bê tông CT 1

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 24/01/2018,Tiết: 5-5, phòng: H206

24/01/2018:     Thông báo đến lớp: [15.Nh29B] ĐA mạng điện

Các e nhan đồ an mạng điện vào tuần sau ngày 31/1

24/01/2018:     Thông báo đến lớp: [15.Nh87] Tiếng Pháp 6

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:2-4) ngày: 24/01/2018

24/01/2018:     Thông báo đến lớp: [15.Nh46] Hóa sinh thực phẩm 2

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:6-7) ngày: 24/01/2018

24/01/2018:     Thông báo đến lớp: [15.Nh45] Hóa sinh thực phẩm 2

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:8-10) ngày: 24/01/2018

24/01/2018:     Thông báo đến lớp: [16.Nh35] ĐLCM của ĐCSVN

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:1-4) ngày: 24/01/2018

23/01/2018:     Thông báo đến lớp: [14.Nh67C] ĐA Kỹ thuật thi công

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 24/01/2018,Tiết: 3-4, phòng: F103

23/01/2018:     Thông báo đến lớp: [14.Nh67B] ĐA Kỹ thuật thi công

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 24/01/2018,Tiết: 1-2, phòng: F103