22/09/2019:     Thông báo đến lớp: [18.Nh14] Phân tích & thiết kế giải thuật

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 26/09/2019,Tiết: 7-8, phòng: E301A

22/09/2019:     Thông báo đến lớp: [18.Nh15] Phân tích & thiết kế giải thuật

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:9-10) ngày: 27/09/2019

22/09/2019:     Thông báo đến lớp: [18.Nh14] Phân tích & thiết kế giải thuật

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:7-8) ngày: 27/09/2019

22/09/2019:     Thông báo đến lớp: [16.Nh14] Phân tích & T.kế hướng đối tượng

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 28/09/2019,Tiết: 7-8, phòng: E303

22/09/2019:     Thông báo đến lớp: [18.Nh13] Phân tích & thiết kế giải thuật

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:2-3) ngày: 28/09/2019

22/09/2019:     Thông báo đến lớp: [16.Nh14] Phân tích & T.kế hướng đối tượng

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:4-5) ngày: 28/09/2019

22/09/2019:     Thông báo đến lớp: [16.Nh16] Mã hóa và mật mã

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 24/09/2019,Tiết: 1-5, phòng: B204

22/09/2019:     Thông báo đến lớp: [18.Nh34] Môi trường

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 26/09/2019,Tiết: 1-4, phòng: H104

21/09/2019:     Thông báo đến lớp: [16.Nh60] Thiết kế Nền Mặt đường

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:7-10) ngày: 23/09/2019

21/09/2019:     Thông báo đến lớp: [18.Nh36] Vật lý 2

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 23/09/2019,Tiết: 9-9, phòng: F109

21/09/2019:     Thông báo đến lớp: [16.Nh89] Lập trình trên Windows

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 28/09/2019,Tiết: 7-10, phòng: E302

21/09/2019:     Thông báo đến lớp: [16.Nh27] Điều khiển logic

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:1-3) ngày: 23/09/2019

20/09/2019:     Thông báo đến lớp: [17.Nh04] Phương pháp tính

Các em trong lớp học phần Phương pháp tính 17Nh04 tải mã nguồn về tại ĐÂY.

20/09/2019:     Thông báo đến lớp: [16.Nh87] Kinh tế vi mô - CL tổ chức

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:9-10) ngày: 20/09/2019

20/09/2019:     Thông báo đến lớp: [16.Nh01B] Đồ án Máy công cụ

Thông qua đồ án máy CC , tiết 2 và 3 , thứ 6 ngày 16/9 phòng. B105. Thầy Tuỳ

20/09/2019:     Thông báo đến lớp: [16.Nh01A] Đồ án Máy công cụ

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 27/09/2019,Tiết: 2-3, phòng: B105

20/09/2019:     Thông báo đến lớp: [16.Nh01A] Đồ án Máy công cụ

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 26/09/2019,Tiết: 3-4, phòng: B105

20/09/2019:     Thông báo đến lớp: [18.Nh24] Thủy khí & Máy thủy khí

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 09/10/2019,Tiết: 4-5, phòng: F408

20/09/2019:     Thông báo đến lớp: [17.Nh20] Máy & Truyền động thủy khí

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 19/10/2019,Tiết: 4-5, phòng: F107

20/09/2019:     Thông báo đến lớp: [17.Nh20] Máy & Truyền động thủy khí

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 05/10/2019,Tiết: 4-5, phòng: F107

20/09/2019:     Thông báo đến lớp: [17.Nh18] Máy & Truyền động thủy khí

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 29/09/2019,Tiết: 1-5, phòng: F103

20/09/2019:     Thông báo đến lớp: [16.Nh18B] Anh văn CN Cơ khí GT

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:7-9) ngày: 20/09/2019

20/09/2019:     Thông báo đến lớp: [16.Nh67] Kết cấu thép 2

Gửi các em đề bài tập thiết kế khung thép:

https://dutudn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/tqhung_dut_udn_vn/EQJhfa8usD5DpXOl-lSuq8kBCG4UjNa_WjjLIyeRtkhajg?e=bOayJa

20/09/2019:     Thông báo đến lớp: [17.Nh29] Điện tử công suất

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:3-5) ngày: 21/09/2019

20/09/2019:     Thông báo đến lớp: [17.Nh11] Anh văn CN CNTT

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:3-4) ngày: 20/09/2019