21/10/2018:     Thông báo đến lớp: [14.Nh68A] ĐA Tổ chức thi công, [14.Nh68B] ĐA Tổ chức thi công

Hi all,

Thông báo lịch thông đồ án TCTC, tiết 3&4 26/10 tại phòng F309.

Nội dung: thuyết minh kỹ thuật, bản vẽ thứ nhất phần kỹ thuật.

MCT.

21/10/2018:     Thông báo đến lớp: [14.Nh68A] ĐA Tổ chức thi công

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 26/10/2018,Tiết: 4-4, phòng: F309

21/10/2018:     Thông báo đến lớp: [14.Nh68] Tổ chức thi công

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:3-4) ngày: 22/10/2018

21/10/2018:     Thông báo đến lớp: [15.Nh35] Cung cấp điện XNCN

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 24/10/2018,Tiết: 7-10, phòng: E401

21/10/2018:     Thông báo đến lớp: [15.Nh67B] ĐA kết cấu BTCT 2, [15.Nh67C] ĐA kết cấu BTCT 2, [15.Nh77A] ĐA kết cấu BTCT 2, [15.Nh77B] ĐA kết cấu BTCT 2, [15.Nh77C] ĐA kết cấu BTCT 2, [15.Nh67A] ĐA kết cấu BTCT 2

THÔNG BÁO THÔNG ĐỒ ÁN BTCT2:

8H00 NGÀY 25/10.

PHÒNG: MAI THẦY XIN PHÒNG SẼ THÔNG BÁO LẠI NHÓM.

21/10/2018:     Thông báo đến lớp: [14.Nh11] Xử lý song song

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:7-9) ngày: 22/10/2018

21/10/2018:     Thông báo đến lớp: [14.Nh09] Mật mã và bảo mật

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 22/10/2018,Tiết: 6-10, phòng: P213B

21/10/2018:     Thông báo đến lớp: [16.Nh15] Mạng máy tính

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 22/10/2018,Tiết: 3-5, phòng: F108

21/10/2018:     Thông báo đến lớp: [16.Nh20] Truyền động cơ khí

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 23/10/2018,Tiết: 4-5, phòng: H308

21/10/2018:     Thông báo đến lớp: [14.Nh81] Quản lý chất thải rắn

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 25/10/2018,Tiết: 4-4, phòng: H306

21/10/2018:     Thông báo đến lớp: [16.Nh60] Cơ học kết cấu 2

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 28/10/2018,Tiết: 1-4, phòng: E303

20/10/2018:     Thông báo đến lớp: [15.Nh27] Vận hành nhà máy thuỷ điện

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:8-10) ngày: 23/10/2018

20/10/2018:     Thông báo đến lớp: [17.Nh68] Cơ lý thuyết

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 07/11/2018,Tiết: 10-10, phòng: F102

20/10/2018:     Thông báo đến lớp: [18.01] Anh văn A1

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 25/11/2018,Tiết: 4-6, phòng: H106

20/10/2018:     Thông báo đến lớp: [18.01] Anh văn A1

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 09/12/2018,Tiết: 4-6, phòng: F207

20/10/2018:     Thông báo đến lớp: [18.01] Anh văn A1

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 02/12/2018,Tiết: 4-6, phòng: F207

20/10/2018:     Thông báo đến lớp: [18.01] Anh văn A1

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 18/11/2018,Tiết: 4-6, phòng: F207

20/10/2018:     Thông báo đến lớp: [18.01] Anh văn A1

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 11/11/2018,Tiết: 4-6, phòng: F207

20/10/2018:     Thông báo đến lớp: [18.01] Anh văn A1

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 04/11/2018,Tiết: 4-6, phòng: F207

20/10/2018:     Thông báo đến lớp: [18.01] Anh văn A2.2

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 29/11/2018,Tiết: 10-10, phòng: H206

20/10/2018:     Thông báo đến lớp: [18.01] Anh văn A2.2

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 22/11/2018,Tiết: 10-10, phòng: H206

20/10/2018:     Thông báo đến lớp: [18.01] Anh văn A2.2

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 15/11/2018,Tiết: 10-10, phòng: H206

20/10/2018:     Thông báo đến lớp: [18.01] Anh văn A2.2

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 08/11/2018,Tiết: 10-10, phòng: H206

20/10/2018:     Thông báo đến lớp: [18.01] Anh văn A2.2

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 01/11/2018,Tiết: 10-10, phòng: H206

20/10/2018:     Thông báo đến lớp: [18.01] Anh văn A2.2

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 25/10/2018,Tiết: 10-10, phòng: H206