DANH SÁCH SINH VIÊN THEO LỚP:

STTKhoa quản lýTên lớpHình thứcSĩ số hiện tạiDanh sách sinh viên còn lạiLớp đã hết thời gian theo thiết kế khóa học?
1Khoa Cơ khí07C1AChính quy2 > Mở danh sách X
2Khoa Cơ khí07C1DChính quy1 > Mở danh sách X
3Khoa Cơ khí07CDT2Chính quy1 > Mở danh sách X
4Khoa Cơ khí08C1DChính quy1 > Mở danh sách X
5Khoa Cơ khí09C1AChính quy2 > Mở danh sách X
6Khoa Cơ khí09C1CChính quy1 > Mở danh sách X
7Khoa Cơ khí09CDT1Chính quy1 > Mở danh sách X
8Khoa Cơ khí09CDT2Chính quy1 > Mở danh sách X
9Khoa Cơ khí10C1BChính quy5 > Mở danh sách X
10Khoa Cơ khí10C1CChính quy4 > Mở danh sách X
11Khoa Cơ khí10CDT1Chính quy1 > Mở danh sách X
12Khoa Cơ khí10CDT2Chính quy2 > Mở danh sách X
13Khoa Cơ khí11C1AChính quy11 > Mở danh sách X
14Khoa Cơ khí11C1BChính quy3 > Mở danh sách X
15Khoa Cơ khí11C1CChính quy5 > Mở danh sách X
16Khoa Cơ khí11CDT1Chính quy6 > Mở danh sách X
17Khoa Cơ khí11CDT2Chính quy5 > Mở danh sách X
18Khoa Cơ khí12C1AChính quy17 > Mở danh sách X
19Khoa Cơ khí12C1BChính quy18 > Mở danh sách X
20Khoa Cơ khí12C1CChính quy20 > Mở danh sách X
21Khoa Cơ khí12C1LTChính quy liên thông2 > Mở danh sách X
22Khoa Cơ khí12CDT1Chính quy15 > Mở danh sách X
23Khoa Cơ khí12CDT2Chính quy13 > Mở danh sách X
24Khoa Cơ khí13C1AChính quy59 > Mở danh sách  
25Khoa Cơ khí13C1BChính quy57 > Mở danh sách  
26Khoa Cơ khí13C1VAChính quy29 > Mở danh sách  
27Khoa Cơ khí13CDT1Chính quy38 > Mở danh sách  
28Khoa Cơ khí13CDT2Chính quy31 > Mở danh sách  
29Khoa Cơ khí14C1AChính quy51 > Mở danh sách  
30Khoa Cơ khí14C1BChính quy53 > Mở danh sách  
31Khoa Cơ khí14C1VAChính quy44 > Mở danh sách  
32Khoa Cơ khí14CDT1Chính quy39 > Mở danh sách  
33Khoa Cơ khí14CDT2Chính quy34 > Mở danh sách  
34Khoa Cơ khí15C1AChính quy46 > Mở danh sách  
35Khoa Cơ khí15C1BChính quy41 > Mở danh sách  
36Khoa Cơ khí15C1CChính quy38 > Mở danh sách  
37Khoa Cơ khí15C1VAChính quy21 > Mở danh sách  
38Khoa Cơ khí15CDT1Chính quy40 > Mở danh sách  
39Khoa Cơ khí15CDT2Chính quy43 > Mở danh sách  
40Khoa Cơ khí15CDTLTChính quy liên thông1 > Mở danh sách  
41Khoa Cơ khí16C1AChính quy65 > Mở danh sách  
42Khoa Cơ khí16C1BChính quy35 > Mở danh sách  
43Khoa Cơ khí16CDT1Chính quy43 > Mở danh sách  
44Khoa Cơ khí16CDT2Chính quy46 > Mở danh sách  
45Khoa Cơ khí16CDTLTChính quy liên thông3 > Mở danh sách  
46Khoa Cơ khí17C1AChính quy80 > Mở danh sách  
47Khoa Cơ khí17C1BChính quy83 > Mở danh sách  
48Khoa Cơ khí17CDT1Chính quy58 > Mở danh sách  
49Khoa Cơ khí17CDT2Chính quy56 > Mở danh sách  
50Khoa Cơ khí17CDT3Chính quy57 > Mở danh sách  
51Khoa Công nghệ Thông tin06T1Chính quy1 > Mở danh sách X
52Khoa Công nghệ Thông tin06T2Chính quy3 > Mở danh sách X
53Khoa Công nghệ Thông tin07T2Chính quy1 > Mở danh sách X
54Khoa Công nghệ Thông tin07T4Chính quy1 > Mở danh sách X
55Khoa Công nghệ Thông tin08T2Chính quy2 > Mở danh sách X
56Khoa Công nghệ Thông tin08T4Chính quy1 > Mở danh sách X
57Khoa Công nghệ Thông tin09T1Chính quy1 > Mở danh sách X
58Khoa Công nghệ Thông tin09T2Chính quy1 > Mở danh sách X
59Khoa Công nghệ Thông tin09T4Chính quy2 > Mở danh sách X
60Khoa Công nghệ Thông tin10T1Chính quy4 > Mở danh sách X
61Khoa Công nghệ Thông tin10T2Chính quy6 > Mở danh sách X
62Khoa Công nghệ Thông tin10T3Chính quy1 > Mở danh sách X
63Khoa Công nghệ Thông tin10T4Chính quy2 > Mở danh sách X
64Khoa Công nghệ Thông tin11T1Chính quy11 > Mở danh sách X
65Khoa Công nghệ Thông tin11T2Chính quy7 > Mở danh sách X
66Khoa Công nghệ Thông tin11T4Chính quy10 > Mở danh sách X
67Khoa Công nghệ Thông tin11TCLCChính quy2 > Mở danh sách X
68Khoa Công nghệ Thông tin12T1Chính quy13 > Mở danh sách X
69Khoa Công nghệ Thông tin12T2Chính quy20 > Mở danh sách X
70Khoa Công nghệ Thông tin12T3Chính quy10 > Mở danh sách X
71Khoa Công nghệ Thông tin12T4Chính quy16 > Mở danh sách X
72Khoa Công nghệ Thông tin12TLTChính quy liên thông2 > Mở danh sách X
73Khoa Công nghệ Thông tin12TLT.CNTTChính quy liên thông4 > Mở danh sách X
74Khoa Công nghệ Thông tin13T1Chính quy41 > Mở danh sách  
75Khoa Công nghệ Thông tin13T2Chính quy37 > Mở danh sách  
76Khoa Công nghệ Thông tin13T3Chính quy42 > Mở danh sách  
77Khoa Công nghệ Thông tin13T4Chính quy44 > Mở danh sách  
78Khoa Công nghệ Thông tin13TCLCChính quy27 > Mở danh sách  
79Khoa Công nghệ Thông tin14T1Chính quy47 > Mở danh sách  
80Khoa Công nghệ Thông tin14T2Chính quy50 > Mở danh sách  
81Khoa Công nghệ Thông tin14T3Chính quy49 > Mở danh sách  
82Khoa Công nghệ Thông tin14TCLC1Chính quy28 > Mở danh sách  
83Khoa Công nghệ Thông tin14TCLC2Chính quy28 > Mở danh sách  
84Khoa Công nghệ Thông tin14TLTChính quy liên thông2 > Mở danh sách  
85Khoa Công nghệ Thông tin15T1Chính quy60 > Mở danh sách  
86Khoa Công nghệ Thông tin15T2Chính quy59 > Mở danh sách  
87Khoa Công nghệ Thông tin15T3Chính quy57 > Mở danh sách  
88Khoa Công nghệ Thông tin15TCLC1Chính quy38 > Mở danh sách  
89Khoa Công nghệ Thông tin15TCLC2Chính quy45 > Mở danh sách  
90Khoa Công nghệ Thông tin15TLTChính quy liên thông3 > Mở danh sách  
91Khoa Công nghệ Thông tin16T_B2Chính quy - Bằng thứ 23 > Mở danh sách  
92Khoa Công nghệ Thông tin16T1Chính quy49 > Mở danh sách  
93Khoa Công nghệ Thông tin16T2Chính quy46 > Mở danh sách  
94Khoa Công nghệ Thông tin16T3Chính quy45 > Mở danh sách  
95Khoa Công nghệ Thông tin16TCLC1Chính quy29 > Mở danh sách  
96Khoa Công nghệ Thông tin16TCLC2Chính quy21 > Mở danh sách  
97Khoa Công nghệ Thông tin16TCLC3Chính quy45 > Mở danh sách  
98Khoa Công nghệ Thông tin16TLTChính quy liên thông1 > Mở danh sách  
99Khoa Công nghệ Thông tin17T_B2Chính quy - Bằng thứ 22 > Mở danh sách  
100Khoa Công nghệ Thông tin17T1Chính quy67 > Mở danh sách  
101Khoa Công nghệ Thông tin17T2Chính quy68 > Mở danh sách  
102Khoa Công nghệ Thông tin17T3Chính quy69 > Mở danh sách  
103Khoa Công nghệ Thông tin17TCLC1Chính quy56 > Mở danh sách  
104Khoa Công nghệ Thông tin17TCLC2Chính quy53 > Mở danh sách  
105Khoa Cơ khí Giao thông08KTTTChính quy2 > Mở danh sách X
106Khoa Cơ khí Giao thông09C4AChính quy1 > Mở danh sách X
107Khoa Cơ khí Giao thông10C4AChính quy2 > Mở danh sách X
108Khoa Cơ khí Giao thông10C4BChính quy3 > Mở danh sách X
109Khoa Cơ khí Giao thông10KTTTChính quy2 > Mở danh sách X
110Khoa Cơ khí Giao thông11C4AChính quy5 > Mở danh sách X
111Khoa Cơ khí Giao thông11C4BChính quy7 > Mở danh sách X
112Khoa Cơ khí Giao thông11KTTTChính quy1 > Mở danh sách X
113Khoa Cơ khí Giao thông12C4AChính quy22 > Mở danh sách X
114Khoa Cơ khí Giao thông12C4BChính quy24 > Mở danh sách X
115Khoa Cơ khí Giao thông12KTTTChính quy10 > Mở danh sách X
116Khoa Cơ khí Giao thông13C4AChính quy85 > Mở danh sách  
117Khoa Cơ khí Giao thông13C4BChính quy80 > Mở danh sách  
118Khoa Cơ khí Giao thông13KTTTChính quy26 > Mở danh sách  
119Khoa Cơ khí Giao thông14C4AChính quy45 > Mở danh sách  
120Khoa Cơ khí Giao thông14C4BChính quy41 > Mở danh sách  
121Khoa Cơ khí Giao thông14KTTTChính quy31 > Mở danh sách  
122Khoa Cơ khí Giao thông14THACOChính quy25 > Mở danh sách  
123Khoa Cơ khí Giao thông15C4AChính quy66 > Mở danh sách  
124Khoa Cơ khí Giao thông15C4BChính quy64 > Mở danh sách  
125Khoa Cơ khí Giao thông15C4VAChính quy26 > Mở danh sách  
126Khoa Cơ khí Giao thông15KTTTChính quy43 > Mở danh sách  
127Khoa Cơ khí Giao thông16C4AChính quy56 > Mở danh sách  
128Khoa Cơ khí Giao thông16C4BChính quy62 > Mở danh sách  
129Khoa Cơ khí Giao thông16KTTTChính quy46 > Mở danh sách  
130Khoa Cơ khí Giao thông17C4AChính quy57 > Mở danh sách  
131Khoa Cơ khí Giao thông17C4BChính quy57 > Mở danh sách  
132Khoa Cơ khí Giao thông17C4CChính quy56 > Mở danh sách  
133Khoa Cơ khí Giao thông17KTTTChính quy42 > Mở danh sách  
134Khoa CN Nhiệt - Điện lạnh06NChính quy2 > Mở danh sách X
135Khoa CN Nhiệt - Điện lạnh06N2Chính quy1 > Mở danh sách X
136Khoa CN Nhiệt - Điện lạnh08N2Chính quy1 > Mở danh sách X
137Khoa CN Nhiệt - Điện lạnh10N1Chính quy1 > Mở danh sách X
138Khoa CN Nhiệt - Điện lạnh10N2Chính quy1 > Mở danh sách X
139Khoa CN Nhiệt - Điện lạnh10NLChính quy4 > Mở danh sách X
140Khoa CN Nhiệt - Điện lạnh11NChính quy10 > Mở danh sách X
141Khoa CN Nhiệt - Điện lạnh11NLChính quy4 > Mở danh sách X
142Khoa CN Nhiệt - Điện lạnh12N1Chính quy13 > Mở danh sách X
143Khoa CN Nhiệt - Điện lạnh12N2Chính quy22 > Mở danh sách X
144Khoa CN Nhiệt - Điện lạnh12NLChính quy9 > Mở danh sách X
145Khoa CN Nhiệt - Điện lạnh13N1Chính quy59 > Mở danh sách  
146Khoa CN Nhiệt - Điện lạnh13NLChính quy46 > Mở danh sách  
147Khoa CN Nhiệt - Điện lạnh14N1Chính quy45 > Mở danh sách  
148Khoa CN Nhiệt - Điện lạnh14N2Chính quy51 > Mở danh sách  
149Khoa CN Nhiệt - Điện lạnh14NLChính quy46 > Mở danh sách  
150Khoa CN Nhiệt - Điện lạnh15N1Chính quy60 > Mở danh sách  
151Khoa CN Nhiệt - Điện lạnh15N2Chính quy68 > Mở danh sách  
152Khoa CN Nhiệt - Điện lạnh16N1Chính quy50 > Mở danh sách  
153Khoa CN Nhiệt - Điện lạnh16N2Chính quy49 > Mở danh sách  
154Khoa CN Nhiệt - Điện lạnh17N1Chính quy70 > Mở danh sách  
155Khoa CN Nhiệt - Điện lạnh17N2Chính quy71 > Mở danh sách  
156Khoa Điện07D1Chính quy1 > Mở danh sách X
157Khoa Điện07D6Chính quy1 > Mở danh sách X
158Khoa Điện09D1Chính quy1 > Mở danh sách X
159Khoa Điện09D3Chính quy2 > Mở danh sách X
160Khoa Điện10D1Chính quy1 > Mở danh sách X
161Khoa Điện10D2Chính quy3 > Mở danh sách X
162Khoa Điện10D3Chính quy1 > Mở danh sách X
163Khoa Điện11D1Chính quy10 > Mở danh sách X
164Khoa Điện11D1CLCChính quy1 > Mở danh sách X
165Khoa Điện11D2Chính quy8 > Mở danh sách X
166Khoa Điện11D2CLCChính quy1 > Mở danh sách X
167Khoa Điện11D3Chính quy7 > Mở danh sách X
168Khoa Điện12D1Chính quy24 > Mở danh sách X
169Khoa Điện12D2Chính quy24 > Mở danh sách X
170Khoa Điện12D3Chính quy14 > Mở danh sách X
171Khoa Điện12DCLCChính quy6 > Mở danh sách X
172Khoa Điện12DLTChính quy liên thông1 > Mở danh sách X
173Khoa Điện12TDHChính quy23 > Mở danh sách X
174Khoa Điện13D1Chính quy61 > Mở danh sách  
175Khoa Điện13D1VAChính quy33 > Mở danh sách  
176Khoa Điện13D2Chính quy59 > Mở danh sách  
177Khoa Điện13D3Chính quy53 > Mở danh sách  
178Khoa Điện13DCLCChính quy34 > Mở danh sách  
179Khoa Điện13TDH1Chính quy50 > Mở danh sách  
180Khoa Điện13TDH2Chính quy39 > Mở danh sách  
181Khoa Điện14D1Chính quy72 > Mở danh sách  
182Khoa Điện14D2Chính quy65 > Mở danh sách  
183Khoa Điện14D2_B2Chính quy - Bằng thứ 21 > Mở danh sách  
184Khoa Điện14D3Chính quy63 > Mở danh sách  
185Khoa Điện14DCLCChính quy30 > Mở danh sách  
186Khoa Điện14TDH1Chính quy48 > Mở danh sách  
187Khoa Điện14TDH2Chính quy46 > Mở danh sách  
188Khoa Điện14TDHCLCChính quy28 > Mở danh sách  
189Khoa Điện15D_KTumChính quy25 > Mở danh sách  
190Khoa Điện15D1Chính quy55 > Mở danh sách  
191Khoa Điện15D2Chính quy53 > Mở danh sách  
192Khoa Điện15D3Chính quy52 > Mở danh sách  
193Khoa Điện15DCLCChính quy41 > Mở danh sách  
194Khoa Điện15DLTChính quy liên thông3 > Mở danh sách  
195Khoa Điện15TDH1Chính quy73 > Mở danh sách  
196Khoa Điện15TDHCLCChính quy35 > Mở danh sách  
197Khoa Điện16D_B2Chính quy - Bằng thứ 21 > Mở danh sách  
198Khoa Điện16D1Chính quy50 > Mở danh sách  
199Khoa Điện16D2Chính quy48 > Mở danh sách  
200Khoa Điện16DCLC1Chính quy41 > Mở danh sách  
201Khoa Điện16DLTChính quy liên thông1 > Mở danh sách  
202Khoa Điện16TDHChính quy58 > Mở danh sách  
203Khoa Điện16TDHCLC1Chính quy41 > Mở danh sách  
204Khoa Điện17D1Chính quy74 > Mở danh sách  
205Khoa Điện17D2Chính quy72 > Mở danh sách  
206Khoa Điện17D3Chính quy72 > Mở danh sách  
207Khoa Điện17DCLCChính quy48 > Mở danh sách  
208Khoa Điện17TDH1Chính quy62 > Mở danh sách  
209Khoa Điện17TDH2Chính quy61 > Mở danh sách  
210Khoa Điện17TDHCLC1Chính quy34 > Mở danh sách  
211Khoa Điện17TDHCLC2Chính quy34 > Mở danh sách  
212Khoa Điện tử Viễn thông07DT2Chính quy1 > Mở danh sách X
213Khoa Điện tử Viễn thông08DT3Chính quy1 > Mở danh sách X
214Khoa Điện tử Viễn thông08DT4Chính quy2 > Mở danh sách X
215Khoa Điện tử Viễn thông10DT1Chính quy2 > Mở danh sách X
216Khoa Điện tử Viễn thông10DT2Chính quy1 > Mở danh sách X
217Khoa Điện tử Viễn thông10DT3Chính quy1 > Mở danh sách X
218Khoa Điện tử Viễn thông11DT2Chính quy8 > Mở danh sách X
219Khoa Điện tử Viễn thông11DT3Chính quy6 > Mở danh sách X
220Khoa Điện tử Viễn thông12DT1Chính quy17 > Mở danh sách X
221Khoa Điện tử Viễn thông12DT2Chính quy12 > Mở danh sách X
222Khoa Điện tử Viễn thông12DT3Chính quy17 > Mở danh sách X
223Khoa Điện tử Viễn thông12DT4Chính quy26 > Mở danh sách X
224Khoa Điện tử Viễn thông13DT1Chính quy56 > Mở danh sách  
225Khoa Điện tử Viễn thông13DT2Chính quy60 > Mở danh sách  
226Khoa Điện tử Viễn thông13DT3Chính quy58 > Mở danh sách  
227Khoa Điện tử Viễn thông14DT1Chính quy48 > Mở danh sách  
228Khoa Điện tử Viễn thông14DT2Chính quy52 > Mở danh sách  
229Khoa Điện tử Viễn thông14DT3Chính quy53 > Mở danh sách  
230Khoa Điện tử Viễn thông15DT1Chính quy71 > Mở danh sách  
231Khoa Điện tử Viễn thông15DT2Chính quy66 > Mở danh sách  
232Khoa Điện tử Viễn thông15DT3Chính quy57 > Mở danh sách  
233Khoa Điện tử Viễn thông15DTLTChính quy liên thông1 > Mở danh sách  
234Khoa Điện tử Viễn thông16DT1Chính quy45 > Mở danh sách  
235Khoa Điện tử Viễn thông16DT2Chính quy49 > Mở danh sách  
236Khoa Điện tử Viễn thông16DTCLC1Chính quy28 > Mở danh sách  
237Khoa Điện tử Viễn thông16DTCLC2Chính quy30 > Mở danh sách  
238Khoa Điện tử Viễn thông17DT1Chính quy72 > Mở danh sách  
239Khoa Điện tử Viễn thông17DT2Chính quy73 > Mở danh sách  
240Khoa Điện tử Viễn thông17DT3Chính quy72 > Mở danh sách  
241Khoa Điện tử Viễn thông17DTCLCChính quy57 > Mở danh sách  
242Khoa Hóa07SHChính quy5 > Mở danh sách X
243Khoa Hóa08H2AChính quy2 > Mở danh sách X
244Khoa Hóa08H5BChính quy1 > Mở danh sách X
245Khoa Hóa08SHChính quy1 > Mở danh sách X
246Khoa Hóa09CNVLChính quy2 > Mở danh sách X
247Khoa Hóa09SHChính quy1 > Mở danh sách X
248Khoa Hóa10H2AChính quy1 > Mở danh sách X
249Khoa Hóa10H2BChính quy2 > Mở danh sách X
250Khoa Hóa10H5Chính quy3 > Mở danh sách X
251Khoa Hóa10SHChính quy1 > Mở danh sách X
252Khoa Hóa11H14Chính quy1 > Mở danh sách X
253Khoa Hóa11H2AChính quy1 > Mở danh sách X
254Khoa Hóa11H2BChính quy5 > Mở danh sách X
255Khoa Hóa11H5Chính quy2 > Mở danh sách X
256Khoa Hóa11SHChính quy2 > Mở danh sách X
257Khoa Hóa12CNVLChính quy7 > Mở danh sách X
258Khoa Hóa12CNVLLTChính quy liên thông1 > Mở danh sách X
259Khoa Hóa12H2Chính quy12 > Mở danh sách X
260Khoa Hóa12H5Chính quy5 > Mở danh sách X
261Khoa Hóa12SHChính quy9 > Mở danh sách X
262Khoa Hóa12SHLTChính quy liên thông3 > Mở danh sách X
263Khoa Hóa13H1,4Chính quy49 > Mở danh sách  
264Khoa Hóa13H2AChính quy35 > Mở danh sách  
265Khoa Hóa13H2BChính quy35 > Mở danh sách  
266Khoa Hóa13H5Chính quy42 > Mở danh sách  
267Khoa Hóa13SHChính quy48 > Mở danh sách  
268Khoa Hóa14H1,4Chính quy46 > Mở danh sách  
269Khoa Hóa14H2AChính quy52 > Mở danh sách  
270Khoa Hóa14H2BChính quy49 > Mở danh sách  
271Khoa Hóa14H5Chính quy69 > Mở danh sách  
272Khoa Hóa14SHChính quy38 > Mở danh sách  
273Khoa Hóa15H1,4Chính quy55 > Mở danh sách  
274Khoa Hóa15H2AChính quy58 > Mở danh sách  
275Khoa Hóa15H2BChính quy58 > Mở danh sách  
276Khoa Hóa15H2LTChính quy liên thông1 > Mở danh sách  
277Khoa Hóa15H5Chính quy73 > Mở danh sách  
278Khoa Hóa15SHChính quy52 > Mở danh sách  
279Khoa Hóa16H14Chính quy66 > Mở danh sách  
280Khoa Hóa16H2Chính quy67 > Mở danh sách  
281Khoa Hóa16H2CLCChính quy15 > Mở danh sách  
282Khoa Hóa16H5CLC1Chính quy39 > Mở danh sách  
283Khoa Hóa16SHChính quy49 > Mở danh sách  
284Khoa Hóa17H2Chính quy80 > Mở danh sách  
285Khoa Hóa17H2CLC1Chính quy33 > Mở danh sách  
286Khoa Hóa17H2CLC2Chính quy32 > Mở danh sách  
287Khoa Hóa17H5CLCChính quy34 > Mở danh sách  
288Khoa Hóa17KTHH1Chính quy51 > Mở danh sách  
289Khoa Hóa17KTHH2Chính quy47 > Mở danh sách  
290Khoa Hóa17SHChính quy77 > Mở danh sách  
291Khoa Sư phạm Kỹ thuật09SKChính quy6 > Mở danh sách X
292Khoa Sư phạm Kỹ thuật10SKChính quy9 > Mở danh sách X
293Khoa Sư phạm Kỹ thuật11SKChính quy2 > Mở danh sách X
294Khoa Sư phạm Kỹ thuật12SKChính quy8 > Mở danh sách X
295Khoa Sư phạm Kỹ thuật13SKChính quy32 > Mở danh sách  
296Khoa Sư phạm Kỹ thuật14SKChính quy28 > Mở danh sách  
297Khoa Sư phạm Kỹ thuật15SKChính quy54 > Mở danh sách  
298Khoa Sư phạm Kỹ thuật16SKChính quy38 > Mở danh sách  
299Khoa Sư phạm Kỹ thuật17SKChính quy39 > Mở danh sách  
300Khoa XD Cầu - Đường07VLXDChính quy5 > Mở danh sách X
301Khoa XD Cầu - Đường09X3CChính quy1 > Mở danh sách X
302Khoa XD Cầu - Đường10X3AChính quy4 > Mở danh sách X
303Khoa XD Cầu - Đường10X3BChính quy3 > Mở danh sách X
304Khoa XD Cầu - Đường10X3CChính quy4 > Mở danh sách X
305Khoa XD Cầu - Đường11VLXDChính quy7 > Mở danh sách X
306Khoa XD Cầu - Đường11X3AChính quy11 > Mở danh sách X
307Khoa XD Cầu - Đường11X3BChính quy11 > Mở danh sách X
308Khoa XD Cầu - Đường11X3CChính quy4 > Mở danh sách X
309Khoa XD Cầu - Đường11X3CLCChính quy3 > Mở danh sách X
310Khoa XD Cầu - Đường12VLXDChính quy26 > Mở danh sách X
311Khoa XD Cầu - Đường12X3AChính quy24 > Mở danh sách X
312Khoa XD Cầu - Đường12X3BChính quy25 > Mở danh sách X
313Khoa XD Cầu - Đường12X3CChính quy14 > Mở danh sách X
314Khoa XD Cầu - Đường12X3CLCChính quy2 > Mở danh sách X
315Khoa XD Cầu - Đường13VLXDChính quy30 > Mở danh sách  
316Khoa XD Cầu - Đường13X3AChính quy55 > Mở danh sách  
317Khoa XD Cầu - Đường13X3BChính quy52 > Mở danh sách  
318Khoa XD Cầu - Đường13X3CChính quy50 > Mở danh sách  
319Khoa XD Cầu - Đường14VLXDChính quy32 > Mở danh sách  
320Khoa XD Cầu - Đường14X3AChính quy62 > Mở danh sách  
321Khoa XD Cầu - Đường14X3BChính quy65 > Mở danh sách  
322Khoa XD Cầu - Đường14X3CChính quy72 > Mở danh sách  
323Khoa XD Cầu - Đường14X3LTChính quy liên thông1 > Mở danh sách  
324Khoa XD Cầu - Đường15VLXDChính quy55 > Mở danh sách  
325Khoa XD Cầu - Đường15VLXD_B2Chính quy - Bằng thứ 21 > Mở danh sách  
326Khoa XD Cầu - Đường15X3AChính quy47 > Mở danh sách  
327Khoa XD Cầu - Đường15X3BChính quy41 > Mở danh sách  
328Khoa XD Cầu - Đường15X3CChính quy48 > Mở danh sách  
329Khoa XD Cầu - Đường15X3CLCChính quy40 > Mở danh sách  
330Khoa XD Cầu - Đường15X3LTChính quy liên thông1 > Mở danh sách  
331Khoa XD Cầu - Đường16VLXDChính quy46 > Mở danh sách  
332Khoa XD Cầu - Đường16X3_B2Chính quy - Bằng thứ 21 > Mở danh sách  
333Khoa XD Cầu - Đường16X3AChính quy58 > Mở danh sách  
334Khoa XD Cầu - Đường16X3BChính quy55 > Mở danh sách  
335Khoa XD Cầu - Đường16X3CLCChính quy32 > Mở danh sách  
336Khoa XD Cầu - Đường17VLXDChính quy35 > Mở danh sách  
337Khoa XD Cầu - Đường17X3Chính quy83 > Mở danh sách  
338Khoa XD Cầu - Đường17X3_B2Chính quy - Bằng thứ 21 > Mở danh sách  
339Khoa XD Cầu - Đường17X3CLCChính quy11 > Mở danh sách  
340Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp06KTChính quy1 > Mở danh sách X
341Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp07KT2Chính quy1 > Mở danh sách X
342Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp07X1CChính quy1 > Mở danh sách X
343Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp08KT1Chính quy4 > Mở danh sách X
344Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp08KT2Chính quy4 > Mở danh sách X
345Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp09KT1Chính quy7 > Mở danh sách X
346Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp09X1BChính quy3 > Mở danh sách X
347Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp10KT1Chính quy2 > Mở danh sách X
348Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp10KT2Chính quy4 > Mở danh sách X
349Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp10X1AChính quy2 > Mở danh sách X
350Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp10X1BChính quy2 > Mở danh sách X
351Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp10X1CChính quy4 > Mở danh sách X
352Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp11KTChính quy13 > Mở danh sách X
353Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp11X1AChính quy4 > Mở danh sách X
354Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp11X1BChính quy9 > Mở danh sách X
355Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp11X1CChính quy5 > Mở danh sách X
356Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp12X1AChính quy12 > Mở danh sách X
357Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp12X1BChính quy22 > Mở danh sách X
358Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp12X1CChính quy20 > Mở danh sách X
359Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp13X1_B2Chính quy - Bằng thứ 21 > Mở danh sách  
360Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp13X1AChính quy53 > Mở danh sách  
361Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp13X1BChính quy53 > Mở danh sách  
362Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp13X1CChính quy59 > Mở danh sách  
363Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp13X1LTChính quy liên thông1 > Mở danh sách X
364Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp14X1AChính quy56 > Mở danh sách  
365Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp14X1BChính quy55 > Mở danh sách  
366Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp14X1CChính quy70 > Mở danh sách  
367Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp14X1LTChính quy liên thông4 > Mở danh sách  
368Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp15X1_B2Chính quy - Bằng thứ 21 > Mở danh sách  
369Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp15X1AChính quy80 > Mở danh sách  
370Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp15X1BChính quy72 > Mở danh sách  
371Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp15X1CChính quy74 > Mở danh sách  
372Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp15X1LTChính quy liên thông8 > Mở danh sách  
373Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp16X1_B2Chính quy - Bằng thứ 22 > Mở danh sách  
374Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp16X1AChính quy68 > Mở danh sách  
375Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp16X1BChính quy64 > Mở danh sách  
376Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp16X1CChính quy68 > Mở danh sách  
377Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp16X1LTChính quy liên thông2 > Mở danh sách  
378Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp17X1_B2Chính quy - Bằng thứ 21 > Mở danh sách  
379Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp17X1AChính quy84 > Mở danh sách  
380Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp17X1BChính quy83 > Mở danh sách  
381Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp17X1CChính quy82 > Mở danh sách  
382Khoa XD Thủy lợi - Thủy Điện06X2AChính quy1 > Mở danh sách X
383Khoa XD Thủy lợi - Thủy Điện06X2BChính quy2 > Mở danh sách X
384Khoa XD Thủy lợi - Thủy Điện09THXDChính quy7 > Mở danh sách X
385Khoa XD Thủy lợi - Thủy Điện09X2BChính quy1 > Mở danh sách X
386Khoa XD Thủy lợi - Thủy Điện10THXDChính quy1 > Mở danh sách X
387Khoa XD Thủy lợi - Thủy Điện10X2AChính quy1 > Mở danh sách X
388Khoa XD Thủy lợi - Thủy Điện10X2BChính quy1 > Mở danh sách X
389Khoa XD Thủy lợi - Thủy Điện11THXDChính quy4 > Mở danh sách X
390Khoa XD Thủy lợi - Thủy Điện11X2AChính quy6 > Mở danh sách X
391Khoa XD Thủy lợi - Thủy Điện11X2BChính quy12 > Mở danh sách X
392Khoa XD Thủy lợi - Thủy Điện12THXDChính quy24 > Mở danh sách X
393Khoa XD Thủy lợi - Thủy Điện12X2Chính quy4 > Mở danh sách X
394Khoa XD Thủy lợi - Thủy Điện13THXD1Chính quy45 > Mở danh sách  
395Khoa XD Thủy lợi - Thủy Điện13THXD2Chính quy45 > Mở danh sách  
396Khoa XD Thủy lợi - Thủy Điện13X2Chính quy34 > Mở danh sách  
397Khoa XD Thủy lợi - Thủy Điện14THXDChính quy41 > Mở danh sách  
398Khoa XD Thủy lợi - Thủy Điện14X2AChính quy39 > Mở danh sách  
399Khoa XD Thủy lợi - Thủy Điện15THXDChính quy54 > Mở danh sách  
400Khoa XD Thủy lợi - Thủy Điện15X2Chính quy48 > Mở danh sách  
401Khoa XD Thủy lợi - Thủy Điện16THXDChính quy42 > Mở danh sách  
402Khoa XD Thủy lợi - Thủy Điện16X2Chính quy49 > Mở danh sách  
403Khoa XD Thủy lợi - Thủy Điện17THXDChính quy54 > Mở danh sách  
404Khoa XD Thủy lợi - Thủy Điện17X2Chính quy31 > Mở danh sách  
405Khoa Môi trường07MT2Chính quy1 > Mở danh sách X
406Khoa Môi trường08MT1Chính quy1 > Mở danh sách X
407Khoa Môi trường09MT1Chính quy1 > Mở danh sách X
408Khoa Môi trường10MTChính quy4 > Mở danh sách X
409Khoa Môi trường10QLMTChính quy5 > Mở danh sách X
410Khoa Môi trường11MTChính quy4 > Mở danh sách X
411Khoa Môi trường11QLMTChính quy3 > Mở danh sách X
412Khoa Môi trường12MTChính quy13 > Mở danh sách X
413Khoa Môi trường12MTLTChính quy liên thông5 > Mở danh sách X
414Khoa Môi trường12QLMTChính quy19 > Mở danh sách X
415Khoa Môi trường13MTChính quy60 > Mở danh sách  
416Khoa Môi trường13QLMTChính quy68 > Mở danh sách  
417Khoa Môi trường14MTChính quy59 > Mở danh sách  
418Khoa Môi trường14QLMTChính quy53 > Mở danh sách  
419Khoa Môi trường15MTChính quy60 > Mở danh sách  
420Khoa Môi trường15MT_B2Chính quy - Bằng thứ 22 > Mở danh sách  
421Khoa Môi trường15MTLTChính quy liên thông3 > Mở danh sách  
422Khoa Môi trường15QLMTChính quy61 > Mở danh sách  
423Khoa Môi trường16MTChính quy67 > Mở danh sách  
424Khoa Môi trường16QLMTChính quy46 > Mở danh sách  
425Khoa Môi trường17MTChính quy54 > Mở danh sách  
426Khoa Môi trường17QLMTChính quy63 > Mở danh sách  
427Khoa Quản lý dự án10QLCNChính quy1 > Mở danh sách X
428Khoa Quản lý dự án11KX1Chính quy1 > Mở danh sách X
429Khoa Quản lý dự án11KX2Chính quy1 > Mở danh sách X
430Khoa Quản lý dự án11QLCNChính quy3 > Mở danh sách X
431Khoa Quản lý dự án12KX1Chính quy4 > Mở danh sách X
432Khoa Quản lý dự án12KX2Chính quy3 > Mở danh sách X
433Khoa Quản lý dự án12QLCNChính quy12 > Mở danh sách X
434Khoa Quản lý dự án13KX1Chính quy56 > Mở danh sách  
435Khoa Quản lý dự án13KX2Chính quy54 > Mở danh sách  
436Khoa Quản lý dự án13QLCNChính quy91 > Mở danh sách  
437Khoa Quản lý dự án14KX1Chính quy63 > Mở danh sách  
438Khoa Quản lý dự án14QLCNChính quy64 > Mở danh sách  
439Khoa Quản lý dự án15KX1Chính quy51 > Mở danh sách  
440Khoa Quản lý dự án15KX2Chính quy44 > Mở danh sách  
441Khoa Quản lý dự án15QLCNChính quy63 > Mở danh sách  
442Khoa Quản lý dự án16KX1Chính quy57 > Mở danh sách  
443Khoa Quản lý dự án16KX2Chính quy58 > Mở danh sách  
444Khoa Quản lý dự án16QLCNChính quy54 > Mở danh sách  
445Khoa Quản lý dự án17KX1Chính quy69 > Mở danh sách  
446Khoa Quản lý dự án17KX2Chính quy69 > Mở danh sách  
447Khoa Quản lý dự án17QLCNChính quy78 > Mở danh sách  
448Khoa Kiến trúc12KTChính quy49 > Mở danh sách X
449Khoa Kiến trúc13KT1Chính quy57 > Mở danh sách  
450Khoa Kiến trúc13KT2Chính quy56 > Mở danh sách  
451Khoa Kiến trúc14KT1Chính quy61 > Mở danh sách  
452Khoa Kiến trúc14KT2Chính quy61 > Mở danh sách  
453Khoa Kiến trúc15KT1Chính quy72 > Mở danh sách  
454Khoa Kiến trúc15KT2Chính quy66 > Mở danh sách  
455Khoa Kiến trúc16KTCLC1Chính quy48 > Mở danh sách  
456Khoa Kiến trúc16KTCLC2Chính quy46 > Mở danh sách  
457Khoa Kiến trúc17KTCLC1Chính quy50 > Mở danh sách  
458Khoa Kiến trúc17KTCLC2Chính quy48 > Mở danh sách  
459CT ĐT Kỹ sư CLC Việt-Pháp11PFIEVChính quy4 > Mở danh sách  
460CT ĐT Kỹ sư CLC Việt-Pháp12PFIEVChính quy14 > Mở danh sách  
461CT ĐT Kỹ sư CLC Việt-Pháp13PFIEVChính quy60 > Mở danh sách  
462CT ĐT Kỹ sư CLC Việt-Pháp14PFIEVChính quy51 > Mở danh sách  
463CT ĐT Kỹ sư CLC Việt-Pháp15PFIEVChính quy89 > Mở danh sách  
464CT ĐT Kỹ sư CLC Việt-Pháp16PFIEV-N1Chính quy31 > Mở danh sách  
465CT ĐT Kỹ sư CLC Việt-Pháp16PFIEV-N2Chính quy33 > Mở danh sách  
466CT ĐT Kỹ sư CLC Việt-Pháp17PFIEV-N1Chính quy37 > Mở danh sách  
467CT ĐT Kỹ sư CLC Việt-Pháp17PFIEV-N2Chính quy36 > Mở danh sách  
468CT ĐT Kỹ sư tiên tiến08ESChính quy4 > Mở danh sách X
469CT ĐT Kỹ sư tiên tiến09ECEChính quy7 > Mở danh sách X
470CT ĐT Kỹ sư tiên tiến09ESChính quy1 > Mở danh sách X
471CT ĐT Kỹ sư tiên tiến10ECEChính quy11 > Mở danh sách X
472CT ĐT Kỹ sư tiên tiến10ESChính quy3 > Mở danh sách X
473CT ĐT Kỹ sư tiên tiến11ECEChính quy6 > Mở danh sách X
474CT ĐT Kỹ sư tiên tiến11ESChính quy5 > Mở danh sách X
475CT ĐT Kỹ sư tiên tiến12ECEChính quy14 > Mở danh sách  
476CT ĐT Kỹ sư tiên tiến12ESChính quy5 > Mở danh sách  
477CT ĐT Kỹ sư tiên tiến13ECE1Chính quy26 > Mở danh sách  
478CT ĐT Kỹ sư tiên tiến13ECE2Chính quy16 > Mở danh sách  
479CT ĐT Kỹ sư tiên tiến13ESChính quy16 > Mở danh sách  
480CT ĐT Kỹ sư tiên tiến14ECEChính quy34 > Mở danh sách  
481CT ĐT Kỹ sư tiên tiến14ESChính quy15 > Mở danh sách  
482CT ĐT Kỹ sư tiên tiến15ECE1Chính quy45 > Mở danh sách  
483CT ĐT Kỹ sư tiên tiến15ECE2Chính quy48 > Mở danh sách  
484CT ĐT Kỹ sư tiên tiến15ESChính quy34 > Mở danh sách  
485CT ĐT Kỹ sư tiên tiến16ECE1Chính quy43 > Mở danh sách  
486CT ĐT Kỹ sư tiên tiến16ESChính quy27 > Mở danh sách  
487CT ĐT Kỹ sư tiên tiến17ECE1Chính quy22 > Mở danh sách  
488CT ĐT Kỹ sư tiên tiến17ECE2Chính quy26 > Mở danh sách  
489CT ĐT Kỹ sư tiên tiến17ESChính quy26 > Mở danh sách